01. 07. 2018.

SREBRENIČKO PIVO - BREND I SUVENIR IZ SREBRENICE!!!?

ZAŠTO JE SREBRENIČKO PIVO - BREND I SUVENIR IZ SREBRENICE!!!?

Prva i jedina pivara u Srebrenici SILVERTOWN BREWERY proizvodi za sada, četiri vrste domaćeg, craft piva koja mogu biti  svojevrstan suvenir iz Srebrenice ali i jedan od brendova ovog grada.

 

SILVERTOWN BREWERY  mala privatna pivara koju je vlastitim sredstvima, pokrenuo Davorin Sekulić. Za sada proizvodi četiri vrste piva od kojih svako ima svoju posebnu priču otisnutu na etiketi. Zbog tih priča, imena piva i mjesta gdje se proizvode ona su već postala suvenir iz Srebrenice ali i jedan od brendova ovog grada. Evo  priča o njima:


ANDRIĆEVA TETKA


Široj javnosti je malo poznato da je naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić kao srednjoškolac često provodio ljetni raspust u Srebrenici kod tetke Danice. Za Srebrenicu  je vezan u dva djela. To je njegova prva pripovijetka - 'Put Alije Đerzeleza', gdje se spominje Srebrenica u kojoj Andrić piše da je Alija Đerzelez stigao ovdje i da se liječio od zadobijenih rana. Druga njegova čuvena pripovijetka je vezana za Osat i Osaćane. Prilikom upisa na zagrebački, a zatim bečki i krakovski univerzitet, Andrić je kao mjesto prebivališta naveo Srebrenicu, što potvrđuje i faksimil koji se nalazi u srebreničkoj biblioteci


PERKMAN-BERGMAN
Vjerovanje u jamskog duha patuljka Perkmana je veoma rašireno oko poznatih bosanskih rudnika Srebrenice, Kreševa, Fojnice, Ljubije, Mrkonjić Grada...
U Srebrenici se priča da u rudniku, u svakom oknu ima neki duh, koga su smatrali sretnim za rudare, a zvali su ga “Perkman”. Po pričanju starih rudara u rudniku Sase Perkman je patuljak koji im se često prikazivao i rudari ulazeći u rov na rad često su nailazili na tragove njegovih stopa, koje nisu veće od dječijih. Kada rudari u oknu sjednu da se odmore, čuju kako negdje u zemlji udara čekić; vjeruje se da su to “neki stari rudari”.


Ova predanja sadrže doslovno ponovljene pojedinosti iz srednjoevropskih rudarskih vjerovanja. U njemačkim vjerovanjima patuljak (Bergmann) pozdravlja “gluck auf”, o čemu svjedoče podaci iz Saksonije, Pfalza, Tiringije, Češke, južne Holandije, Šlezije. On je veseo i pomaže siromašnim rudarima da otkopaju više rude.

VIDRAN

Za Srebrenicu su se kroz vijekove stalno otimale neke vojske. Legenda kaže da se nekad davno  u jednoj od tih vojski ogubaše  vojnici i njihovi konji. Kupaše se u čudnoj crvenoj vodi što teče kroz Srebrenicu i ozdraviše.  Po “najcrnjoj” bolesti ta voda dobi ime Crni Guber. To je veza crvenog piva Vidran za Srebrenicu a samo ime Vidran je ime konja kojeg je nekad  imao djed vlasnika pivare Davorina  za kojeg je on kao dijete bio puno vezan.

PIVOVICA

Pivovica je ime dobila kao aluzija na šljivovicu rakiju koje je brend Balkana  Bosne i Hercegovine, posebno. U Holandiji imaju pivo pravljeno na bazi i sa okusom viskija. Sarađujući sa pivarima iz Tilburga u Holandiji, nastalo je ovo pivo kao svojevrstan brend ne samo Srebrenice već Bosne i Hercegovine pa i šire moglo bi se reći, jer ovo je prvi put pivo napravljeno na bazi sa okusom čiste domaće rakije šljivovice koja je sadržana u samom pivu šte se ogleda i kroz visok procenat alkohola (9,7%). Nažalost trenutno nemamo novaca da taj naš recept patentiramo i zakonski zaštitimo.


ANDRIĆ'S AUNT

It is little known to the general public that our only winner of the Nobel Prize for Literature, Ivo Andrić, as a high school student, often spent the summer holiday in Srebrenica with Aunt Danica. He is linked to Srebrenica in two works. This is his first story - 'The Road of Alija Đerzelez', where Srebrenica is mentioned, in which Andrić writes that Alija Djerzelez has arrived here and was treated from the wounded wounds. His other famous story is related to Osat and people who lives there. When enrolling at the University of Zagreb and Vienna and Krakow, Andrić referred to Srebrenica as a place of residence, as confirmed by the faxmail  which is in the Srebrenica Library

PERKMAN-BERGMAN
Belief in the cave spirit of the dwarf Perkman is very widespread around the famous Bosnian mines of Srebrenica, Kreševo, Fojnica, Ljubija, Mrkonjić Grad ...
In Srebrenica, it is said that in the mine, in each window there is some ghost, whom they considered happy for the miners, and they called it "Perkman". According to the old miners in the Sase, Perkman , the dwarf, who often appeared to them, and miners entering the tunnel often found traces of his feet, which are doesn’t greater than the children's. When the miners in the window sit down to rest, they hear that a hammer strikes somewhere in the ground; They are believed to be "some old miners".
These lectures contain literally repeated details from Central European mining beliefs. In German beliefs, the dwarf (Bergmann) welcomes the "gluck auf", as evidenced by data from Saxony, Pfalz, Thuringia, the Czech Republic, the southern Holland, Silesia. He is cheerful and helps the poor miners to dig more ore.

VIDRAN
For centuries, some armies have been constantly captured by Srebrenica. The legend says that once in one of these armies the soldiers and their horses were loosened. They were swimming in a strange red water flowing through Srebrenica and healing. After  the "blackest" disease, this water is named Black Guber. This is the connection of the red beer Vidran to Srebrenica, and the name itself is Vidran, the name of a horse that once had the grandfather of the owner of the brewery Davorin, for whom he as a child was very tied.

PIVOVICA
Pivovica  got its name as an allusion to plum brandy(rakia sljivovica), which is a brand of the Balkans of Bosnia and Herzegovina, in particular. In the Netherlands, beer is made on a base and with a taste of whiskey. Working with Brewery from Tilburg in the Netherlands, this beer was created as a kind of brand not only of Srebrenica but of Bosnia and Herzegovina, and it could be said that this was the first time that beer was made on the basis of the taste of pure domestic plum brandy, which is contained in the Beer is also seen through a high percentage of alcohol (9.7%). Unfortunately, we do not currently have the money to patent our prescription and legally protect it.
 

Nema komentara:

Objavi komentar